Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 'Stoer & Liev ' Gevestigd te Nunspeet (8071 TJ) Molenweg  en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder de naam Stoer & Liev onder nr. 68306482 Ons BTW nummer U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen aan Info@stoerenliev.nl.

 

2. OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst met ons komt tot stand nadat u uw bestelling via ons bestelsysteem kenbaar heeft gemaakt.

2.2 U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden via e-mail binnen 24 uur na plaatsing van de order.

2.3 Stoer & Liev is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

 

3. AANBIEDINGEN

3.1 Wij behouden het recht om dit aanbod binnen 48 uur te herroepen na ontvangst van uw order.

3.2 Stoer & Liev is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Stoer & Liev dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

 

4. WIJZE VAN BETALING

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: Vooruitbetaling iDeal Stoer & Liev kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 In het geval door Stoer & Liev een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn u in verzuim bent. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 In geval van niet tijdige betaling is Stoer & Liev bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

 

5. INCASSOKOSTEN

5.1 Bent u in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van uw verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening. Indien u in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan zullen wij u een boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag opleggen. Dit met een minimum van Euro 50,00.

5.2 Indien wij kunnen aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor uw rekening.

 

6. LEVERING

6.1 De door Stoer & Liev opgegeven levertijd is maximaal 60 dagen. Overschrijding van deze levertijd geeft u het recht uw bestelling zonder kosten te annuleren. Overschrijding van de levertijd geeft u geen recht op schadevergoeding dan wel enige andere actie jegens Stoer & Liev, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Stoer & Liev.

6.2 Stoer & Liev behoudt zich het recht voor de levering van producten in gedeelten na te komen. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

6.3 Indien u de levering weigert zonder toestemming van Stoer & Liev moet u Stoer & Liev vergoeden voor de onkosten of verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten, tot u de levering aanvaardt. (zie ook artikel 5)

 

7. TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

8. GESCHILLEN

8.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk, echter ten alle tijden binnen 2 werkdagen, contact met ons op, liefst per e-mail via: info@stoerneliev.nl Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

8.2 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 

9. RETOURNEREN

9.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 8 dagen na ontvangst, de koopovereenkomst met Stoer & Liev  te ontbinden. Het product dient ongebruikt te zijn en de verpakking onaangebroken.

9.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist invullen van foutieve NAW-gegevens (Naam, adres, woonplaats) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden.

9.3 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 8.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit via e-mail aan Stoer & Liev te melden. U dient het onaangebroken product binnen 8 dagen na ontvangst terug te sturen naar Stoer & Liev. Voor de verzendkosten van de retourzending dient u zelf kost te dragen.

9.4 Stoer & Liev behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd.

9.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Stoer & Liev schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Stoer & Liev u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.

9.6 In het geval dat u (een gedeelte van) uw bestelling retourneert, houden wij van het terug te storten bedrag €6,99 verzend- en  excl administratiekosten in, voor bestellingen vanaf €50 is dit bedrag €7,50 ivm pakketkosten. Dit in verband met de lage marges en het kosteloos verzenden van uw bestelling. Daarnaast zijn de kosten voor retourneren ook voor uw eigen rekening.

9.7 Indien u uw bestelling retour stuurt, dient in het pakket een briefje of de order bijgevoegd te zijn met alle benodigde informatie om de retour te kunnen verwerken. Mocht dit niet het geval zijn dan loopt u het risico dat uw retour niet verwerkt kan worden. Dit is noodzakelijk omdat wij meerdere retourzendingen binnen krijgen. In het verleden zijn hierdoor problemen ontstaan.

9.8 Wanneer een pakket na de bij punt 9.3 genoemde 8 dagen bij ons binnen komt, kunt u het pakket binnen 6 maanden bij ons af komen halen of de verzendkosten naar ons rekeningnummer overmaken zodat wij het pakket naar u terug kunnen sturen. Voor onze gegevens kunt u ons een mail sturen.

 

10. GEBREKEN EN/OF KLACHTEN

10.1 U bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van u, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door u worden gemeld aan Stoer & Liev.

Het kan voorkomen dat een tint in werkelijkheid net iets anders uitvalt dan mogelijk op een beeldscherm lijkt . Stoer & Liev is hier niet aansprankelijk voor . De kleurcode op het artikel is leidend.

 

10.2 U bent niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van u. Stoer & Liev is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van u onder derden op te slaan.

 

11. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Stoer & Liev garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

11.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

11.3 Stoer & Liev  is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Stoer & Liev. Stoer & Liev is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

11.4 Indien Stoer & Liev om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

11.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Stoer & Liev of de fabrikant zijn verricht; - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

11.6 De Koper is gehouden Stoer & Liev te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Stoer & Liev mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De Koper is verplicht het product aan Stoer & Liev te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Stoer & Liev zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

11.7 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

11.8 Stoer & Liev geeft geen garantie op (rits)sluitingen en beschadigingen die zijn onstaan na het dragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden

 

 

Niet 100% tevreden met het artikel? Jammer, maar geen enkel probleem om het artikel te retourneren binnen 8 dagen.

De retourkosten zijn voor eigen rekening.

Wij adviseren om het pakketje te versturen met een track and trace.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het kwijt raken van pakketjes.


Stappenplan retourneren: 
1. Controleer eerst of uw retour aan de voorwaarden voldoet:
- Het artikel dient ongedragen / onbeschadigd te zijn inclusief prijskaartje.
- Het artikel dient in de originele verpakking retour te worden gezonden.

2. Stuur een e-mail binnen 2 werkdagen naar info@stoerenliev.nl  ( via het contactformulier )en geef aan welk product u wilt retourneren.  (op uw aanmelding ontvangt u geen reactie)

3. Verpak het artikel zorgvuldig , voeg uw gegevens toe IN het pakket. Doe IN het pakket een briefje met uw gegevens en ordernummer. Missen wij deze gegevens,  dan wordt uw retour NIET  verwerkt.

4. Schrijf het retouradres op de verpakking:

 

Stoer & Liev

Molenweg 107

8071 TJ Nunspeet

 

 

5. De kosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening.

6. Zodra uw retour door ons is ontvangen storten we het aankoopbedrag binnen 14 werkdagen terug op uw bankrekening.  

Bij het terugsturen van het artikel krijgt u het volledige bedrag teruggestort, exclusief de gemaakte verzendkosten en exclusief retour verwerkingskosten. Is je bestel bedrag na het retourneren van je bestelling onder de €99,- worden de gemaakte verzendenkosten alsnog in rekening gebracht.

Bestellingen die buiten de retourtermijn vallen kunnen wij niet in behandeling nemen.

Bij bestellingen die geannuleerd worden door u als klant berekenen wij de kosten die zijn/worden gemaakt door Ideal. (€1,- )

Artikelen met korting (actie artikelen ) of speciaal voor u zijn gemaakt of zijn besteld kunnen niet retour/geruild worden.Cadeaubonnen kunnen niet ingeleverd worden op sale-artikelen.

Haaracceccoires en riempjes kunnen niet meer retour.

Beenmode waarvan de verpakking is verwijderd kan niet meer retour.

Artikelen die op fairs worden gekocht kunnen niet meer retour

Stoer en Liev is niet aansprakelijk voor defecten die na het dragen zijn ontstaan.

Kiest u ervoor om het artikel op te halen? De retourtermijn gaat in vanaf het moment dat u de bevestiging krijgt dat uw bestelling klaar staat.

Wilt u het artikel ruilen?

1. Volg bovenstaande stappenplan.

Bestel het gewenste artikel opnieuw in onze webshop. Op deze manier heeft u het artikel het snelst in huis.

 

 

Is uw bestelling defect? Laat het binnen 24 uur na ontvangst weten per mail. 

We kunnen geen garantie geven op artikelen die na het dragen pluizen/pillen.

 

 

 

Het bedrag wordt teruggestort via dezelfde methode als waar uw de bestelling mee heeft betaald:

Ideal wordt teruggestort via Mollie

Vooraf overmaken via Stoer & Liev

 

Het kan zijn dat uw artikelen niet op voorraad zijn ivm onze winkel en verschillende fairs. U krijgt hierover een bericht.

 

Wastips:

 

Gebreide artikelen kunt u het beste voordat u het gaat dragen een nachtje in de vriezer bewaren zodat deze de bestansdelen goed  vasthoudt. Zo min mogelijk wasmiddel en helemaal geen wasverzachter gebruiken. Dit maakt de bestansdelen kapot en hierdoor gaat het pluizen.

Kledingstukken met kleur of  een geverfde print wassen met azijn zodat dit de kleur vasthoudt.

Gebreide artikelen plat drogen.

 

 

© 2016 - 2024 Stoer & Liev | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel